Biedra reģistrācijas anketa

Biedra reģitrācijas anketa

PAMATDATI
INFORMĀCIJA PAR SAIMNIECĪBU
AUGKOPĪBAS KULTŪRAS
LOPKOPĪBA
ALGOTO DARBINIEKU SKAITS (dati ir būtiski, tie tiks izmantoti kā apliecinājums, ka arī mazās saimniecības sekmē nodarbinātību un maksā nodokļus)
ĢIMENES LOCEKĻU SKAITS (dati tiks izmantoti, aizstāvot ģimeņu saimniecību sociālekonomisko nozīmi lauku un valsts apdzīvotībā un attīstībā)