Nolikums

Nolikums (pdf)

NOLIKUMS

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Konkursa rīkotāji: biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” (turpmāk – LZF).
1.2. Konkursa informatīvie partneri: Latvijas Avīze, Agrotops, portāls Laukos.lv .
1.3. Konkursu finansē Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete un Zemkopības ministrija.
1.4. Konkursa kontaktpersonas: LZF biroja vadītāja Aiga Kuzma, tālr.: 26536985; e-pasts: info@lzf.lv un Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes asistents Jānis Karalis, tālr.: 29715772; e-pasts: janis.karalis@gmail.com.
1.5. Konkursa aktivitātes un pasākumi, kā arī konkrēti to norises laiki un vietas tiks publicēti LZF mājas lapā www.lzf.lv.
1.6. Konkursa nolikums elektroniski pieejams LZF mājas lapā www.lzf.lv.

2. KONKURSA NORISES LAIKS
2.1. No 2017. gada 5. septembra līdz 2018. gada 25.janvārim.

3. KONKURSA MĒRĶI
3.1. Popularizēt Latvijas laukus, parādot vērtības, ar kurām lepojamies – lauku sētas skaistumu un unikalitāti, zemnieka darbu un tā attīstību cauri gadsimtiem, kā arī Latvijas lauku ainavas skaistumu ikviena mākslinieka acīm.
3.2. Noteikt interesantākos, saistošākos divu fotogrāfiju salikumus – viena fotogrāfija uzņemta šajā gadsimtā, otra – iepriekšējā gadsimta sākumā. Fotogrāfiju salikumu tēmas: “Zemnieka darbs cauri gadsimtiem” un “Lauku sēta cauri gadsimtiem” (fotogrāfiju salikuma paraugs skatāms www.lzf.lv sadaļā “Konkurss “Latvijas lauki gadsimtu griežos””).
3.3. Noteikt skaistāko zīmējumu vai gleznojumu par tēmu „Latvijas lauku ainava”.

4. KONKURSA DALĪBNIEKI
4.1. Konkursā drīkst piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs.
4.2. Konkursā nedrīkst piedalīties konkursa organizēšanā iesaistītās personas, žūrijas locekļi, kā arī viņu ģimenes locekļi.

5. KONKURSA DARBU PRASĪBAS
5.1. Konkursam var iesniegt darbus, kas veidoti, nepārkāpjot autortiesības un citus normatīvos aktus. Likuma pārkāpuma gadījumā visu atbildību par darba saturu nes tā autors.
5.2. Autors ir atbildīgs par visām sekām, kas var rasties, iesūtot darbus publiskam konkursam.
5.3. Viens dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā vienu darbu katrai no 3 nominācijām:
• fotogrāfiju salikums “Zemnieka darbs cauri gadsimtiem”;
• fotogrāfiju salikums “Lauku sēta cauri gadsimtiem”;
• zīmējums vai gleznojums „Latvijas lauku ainava”.
5.4. Darbi var būt gan krāsaini, gan melnbalti.
5.5. Darbā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas un pastāvošo likumdošanu.
5.6. Fotogrāfijas (gan šā, gan iepriekšējā gadsimta) lielums 210 x 297 mm (A4).
5.7. Zīmējuma, gleznojuma lielums 297 x 420 mm (A3).

6. PIETEIKŠANĀS UN DARBU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Autors darbu iesniedz kopā ar aizpildītu pieteikuma anketu (skat. 1.pielikumu), sūtot pa pastu slēgtā aploksnē ar norādi: konkursam “Latvijas lauki gadsimtu griežos”, biedrībai „Latvijas Zemnieku federācija”, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010 (pasta zīmogs 25.01.2018). Vēlāk iesniegtie darbi konkursā nepiedalās.
6.2. Konkursa pieteikuma anketa pieejama elektroniski LZF mājas lapā www.lzf.lv sadaļā “Konkurss „Latvijas lauki gadsimtu griežos””.
6.3. Fotogrāfijas, kas iesniegtas digitālā datu nesējā vai elektroniski, netiks pieņemtas.

7. IESNIEGTO DARBU PUBLICĒŠANAS UN IZSTĀDĪŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Visi konkursam iesniegtie darbi paliek rīkotāju īpašumā un, atsaucoties uz autoru, var tikt izmantoti publikācijās.
7.2. Konkursa rīkotājs garantē nenodot darbus trešajām personām bez saskaņojuma ar darba autoru, ja tas saistīts ar darbu izmantošanu komercdarbībā.
7.3. Konkursam iesniegtos darbus atpakaļ neizsniedz.
7.4. Konkursa labākie darbi būs apskatāmi izstādē Likteņdārza daudzfunkcionālajā sabiedriskajā ēkā no 2018. gada 4. maija līdz 2018. gada 4. jūlijam, kā arī Zemkopības ministrijas ēkā no 2018. gada septembra līdz 2018. gada oktobrim (izstādes norises laiks var mainīties). Plānots, ka izstāde ceļos pa Latvijas kultūras centriem un izstāžu vietām.
7.5. Konkursa autoru darbu izstādes atklāšanā 2018. gada 4. maijā Likteņdārza daudzfunkcionālajā sabiedriskajā ēkā notiks skatītāju simpātijas balvas konkurss.
7.6. Konkursa rīkotāji patur tiesības izstādē neizlikt darbus, kas neatbilst nolikuma prasībām, ar zemu māksliniecisko un tehnisko kvalitāti, kā arī montētus darbus.

8. KONKURSA ŽŪRIJA UN DARBU VĒRTĒŠANA
8.1. Konkursa darbus izvērtēs žūrija, kuras sastāvā ir 8 dažādu nozaru pārstāvji:
• Agita Hauka, biedrības “Latvijas Zemnieku federācija” valdes priekšsēdētāja;
• Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte;
• Jānis Dūklavs, LR Zemkopības ministrs;
• Vilis Vītols, „Kokneses fonda” padomes priekšsēdētājs;
• Aiva Vīksna, biedrības “Līdere” valdes priekšsēdētāja;
• Maija Migla, LTV 1 žurnāliste;
• Anita Pirktiņa, žurnāla „AgroTops” redaktore;
• Džemma Skulme, izcila latviešu māksliniece.
8.2. Žūrija iesniegtos darbus izvērtē līdz 2018. gada 28. februārim.
8.3. Iesniegtos darbus žūrija vērtēs pēc sekojošiem kritērijiem:
• atbilstība konkursa mērķim;
• mākslinieciskais un tehniskais izpildījums (kopskats, uztveramība, kvalitāte);
• darba saturs (idejas oriģinalitāte, emocionālais aspekts, stāsta kvalitāte);

9. KONKURSA REZULTĀTI UN BALVAS
9.1. Katras konkursa nominācijas (fotogrāfiju salikums “Zemnieka darbs cauri gadsimtiem”; fotogrāfiju salikums “Lauku sēta cauri gadsimtiem”; zīmējums vai gleznojums „Latvijas lauku ainava”) uzvarētāji tiek noteikti, apkopojot visu konkursa žūrijas pārstāvju vērtējumu.
9.2. Katras nominācijas trīs labāko darbu autori iegūs iespēju apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē 2018. gada rudenī.
9.3. Autoram, kura darbs skatītāju balsojumā izstādes atklāšanas pasākumā saņems vislielāko balsu skaitu, tiek piešķirta simpātiju balva – mākslinieces Džemmas Skulmes glezna.
9.4. Konkursa žūrija var lemt par papildu atzinību un/vai balvas piešķiršanu darbu autoriem.
9.5. Balvu pasniegšana notiks 2018. gada 4. maijā Likteņdārza daudzfunkcionālajā sabiedriskajā ēkā. Par tās norisi konkursa rīkotāji savlaicīgi informēs darbu autorus.

10. PAPILDU INFORMĀCIJA
Papildu informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu: info@lzf.lv.