Iespējamās atkāpes no bioloģiskās lauksaimniecības prasībām saistībā ar iespēju izmantot konvencionālo dzīvnieku barību

Lauki

Ņemot vērā 2017. gada ārkārtas klimatiskos apstākļus lielā Latvijas teritorijā, kas liedza pietiekamā daudzumā sagatavot dzīvnieku barību bioloģiskajās saimniecībās, Zemkopības ministrija informē, ka ir iespējamas atkāpes no ES normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības prasībām attiecībā uz dzīvnieku barošanu.

Minētās atkāpes nosaka, ka katastrofas gadījumos, piemēram, plūdos, Kompetentā iestāde, Latvijā – Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), uz laiku drīkst atļaut atsevišķiem uzņēmējiem ierobežotā laikposmā un konkrētā teritorijā izmantot nebioloģisku barību dzīvniekiem, ja dzīvnieku barības ražošana tiek pārtraukta vai ierobežota, jo īpaši ārkārtēju meteoroloģisko apstākļu, infekcijas slimību uzliesmojuma, toksisku vielu izraisīta piesārņojuma vai ugunsgrēku rezultātā.

Ja bioloģisko dzīvnieku audzētājs izlemj par šādas atkāpes nepieciešamību, viņš iesniedz iesniegumu attiecīgajai kontroles institūcijai un informē par šādas atkāpes nepieciešamību, iesniedzot atbilstošu pamatojumu, atzīmējot laika periodu, kādā attiecīgā atkāpe nepieciešama, norādot kura barības sastāvdaļa un cik lielā daudzumā tiks aizstāta ar nebioloģisko barību u.c.

Kontroles institūcija lemj par iespējamā pārejas perioda noteikšanu dzīvniekiem, kuri ir ēdināti ar nebioloģisko barību.  Dzīvnieku izcelsmes produktus, kas iegūti laika periodā, kurā dzīvnieki tiek baroti ar nebioloģisko barību, nedrīkst realizēt kā bioloģiskus.

Kontroles institūcija pēc iesnieguma izvērtēšanas nosūta to PVD lēmuma pieņemšanai. PVD izvērtējot iesniegumā iekļauto informāciju, lemj par atkāpes noteikšanu.

Pēc PVD apstiprinājuma saņemšanas dzīvnieku audzētājs saglabā dokumentārus pierādījumus, kas apliecina iepriekš minētās atkāpes piemērošanu. PVD informē pārējās dalībvalstis un EK par atkāpēm, ko tas piešķīris dzīvnieku audzētājam.

Pēc pārejas perioda beigām dzīvniekus, kuri ir ēdināti ar nebioloģisko barību un dzīvnieku izcelsmes produktus, kas iegūti no šiem dzīvniekiem, atļauts atkal realizēt kā bioloģiskus.

Informācijas avots: ZM