Biedrības ”Latvijas Zemnieku federācija” (LZF) biedru un atbalstītāju kopīgā deklarācija

IR ĪSTAIS LAIKS MAINĪT LATVIJAS LAUKU ATTĪSTĪBAS POILITIKU, LAI VEICINĀTU LAUKU APDZĪVOTĪBU, ILGSTPĒJĪBU UN EKONOMISKO VITALITĀTI.

Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas Ziņojuma projekta par pārtikas un lauksaimniecības nākotni 10.punktā norādīts, ka ģimenes saimniecībām ir nepieciešams mērķtiecīgāks atbalsts un to var panākt, ieviešot obligātu lielāku atbalsta likmi mazām saimniecībām, turklāt lielākām saimniecībām atbalstam būtu jābūt samazinātam, atspoguļojot apjomradītus ietaupījumus, ar iespēju dalībvalstīm noteikt atbalsta ierobežojumu.

Mūsu kopīgs mērķis ir nākamo 10 gadu laikā panākt, lai laukos ģimenes saimniecības veido sabiedrības vidusslāni. Mēs gribam, lai arī mazās saimniecības gūst stabilus, pārtikuša cilvēka cienīgus ienākumus no lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības produkcijas ražošanas un realizācijas pievienotās vērtības ķēdēs.

LZF saprot, jo ir lielāka neaugošo saimniecību (subsīdiju ņēmēju) masa, jo pastāv lielākas bremzes kopējai izaugsmei! Ir jādara viss, lai neefektīvais, uz subsīdijām dzīvojošais, kļūtu pašpietiekams!

Svarīgi veicināt iedzīvotāju izvēli atgriezties uz dzīvi lauku teritorijās, tā veicinot ekonomisko un garīgo lauku cilvēkkapitāla augsmi, atbalstot arī nepilna laika nodarbinātību mazajās saimniecībās.

Zemes resursu ilgtspējīga izmantošana, ieklausoties sabiedrības viedoklī un vajadzībā pēc drošas pārtikas, jaunām darba vietām ārpus zemkopības nozarēm. Nodrošināt pilsētu iedzīvotāju vajadzību pēc sakoptas vides rekreācijas iespēju pieejamībai.

LZF IESTĀJAS PAR:

 • Lauku atbalsta politikā paredzēt lielāku atbalstu ģimenes saimniecībām, īpaši līdz pirmajiem 100 ha.
 • Tiešo maksājumu atbalsta griestiem uz vienu saimniecību gadā  100 000 EUR.
 • Investīciju ieguldījumiem lauku saimniecībās maksimālās attiecināmās izmaksas uz vienu saimniecību plānošanas periodā –  500 000 EUR.
 • Atbalsts pirmā mājokļa un zemes pirkšanai lauksaimniekiem.
 • Atbalsts zināšanu (apmācības, konsultācijas) pieejamībai saimniecību efektivitātes kāpināšanai. Profesionālās izglītības stiprināšana.
 • Atbalsta programmas kopdarbībai un kooperācijai saražotās produkcijas efektīvai realizācijai.
 • Lauku apdzīvotības nodrošināšanai atbalstīt lauku teritoriju izglītības iestāžu darbību atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, nevis pēc ierēdņu aprēķiniem. Lauku infrastruktūras (ceļi, meliorācija, internets) nodrošināšana.
 • Atbalsts paaudžu maiņai saimniecību pārņemšanai.

LZF IESTĀJAS PAR SASNIEDZAMĀM VĒRTĪBĀM KOPĪGAM LABUMAM LAUKU ATBALSTA POLITIKAS REALIZĀCIJĀ

 • Iedzīvotāju aizplūšanas no lauku teritorijām apturēšana (APDZĪVOTĪBA).
 • Nodarbināto skaita pieaugums lauksaimniecības, mežsaimniecības realizācijas pievienotās vērtības ķēžu posmos (EKONOMISKĀ VITALITĀTE).
 • Saimniecību ekonomiskās izlaides pieaugums no primārās produkcijas ražošanas (STABILI IENĀKUMI UN NODROŠINĀJUMS).
 • Kooperācijā iesaistīto saimniecību skaita pieaugums (SADARBĪBA).
 • Zināšanu līmeņa pieaugums visos ķēdes posmos (GUDRA SAIMNIEKOŠANA).
 • Saglabāts 70% pilsoniskās sabiedrības atbalsts par labu lauku saimniecību un lauku teritoriju interešu aizstāvēšanai (NACIONĀLO INTEREŠU TELPA).

LZF biedri un kopsapulces dalībnieki

 1. gada 22. martā

Ozolniekos