Mācību kurss “Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību”

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros visos Latvijas reģionos organizē mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību”.

Projekta numurs: 17-00-A00101-000007; LAD līguma Nr. LAD240417/P12

Mērķis– veidot un palielināt lauksaimnieku un pārtikas ražotāju izpratni par lauksaimniecības un pārtikas ražošanas efektivitātes palielināšanu, ražošanas izmaksu optimizēšanu, konkurētspējas uzlabošanu, kooperācijas un ilgtspējīgas attīstības plānošanu saimniecībā.

Īstenošanas laiks: 24.04.2017-23.04.2019.

Mācību kursa lektori-Videga Vītola, Raimonda Ribikauska, Zaiga Blaua, Ineta Timšāne un Agnese Hauka, divu dienu garumā stāstīs par mājražošanas iespējām un izaicinājumiem, tūrismu kā papildinājumu lauksaimnieciskajai ražošanai, kāpēc kooperācija un sadarbība ir veiksmīgas uzņēmējdarbības pamats un kā analizēt savas saimniecības darbību.

Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, un tiks dota iespēja praktiskās nodarbībās mācību kursā iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praksē, veicot reālus darba uzdevumus.

Mācību dalībnieks-fiziska persona, kas pārstāv gala labuma guvēju un piedalās mācībās.

Gala labuma guvēji – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji, kuri piedalās profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumos.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēts projekts Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam (LAP) “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Finansējuma apmērs :17 000,00 eiro

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. links – https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 18.88 euro mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 94.40 euro

Informācija par mācību norises vietām un laiku tiks ievietota: www.lzf.lv

Projekta atbildīgā persona: Agita Hauka

Adrese: Biedrība “Latvijas zemnieku federācija”, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010

E-pasts: info@lzf.lv

Tālr.: +371 20023813; +371 29432338

EU NAP logo