LZF Lauku attīstības programmas pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” ietvaros organizē divus mācību kursus.

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros organizēs mācības:

  • Kooperācijas nozīme mazo saimniecību attīstībā, konkurētspējas palielināšanā, citu valstu sadarbības pieredze (1.kurss)
  • Saimniekošanas iespējas mazajās saimniecībās – darbības attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz tirgu vērstas produkcijas ražošana (2.kurss)

Projekta numurs: 19-00-A00101-000009; LAD līguma Nr. LAD180319/P16

Mērķis– veidot un palielināt lauksaimnieku, pārtikas ražotāju izpratni par kooperācijas nozīmi mazo saimniecību attīstībā un konkurētspējas uzlabošanu (1. kurss), par mazo saimniecību darbības attīstības iespējām un dažādošanu, kā bez lielas pretestības un šķēršļiem padarīt iespējamu paaudžu nomaiņu saimniecībā, kā arī par  konkurētspējas uzlabošanu, uz tirgu vērstas produkcijas ražošanu un ilgtspējīgas attīstības plānošanu saimniecībā (2.kurss).

Īstenošanas laiks: 20.03.2019-19.03.2020

Mācību kursa lektori- Ineta Timšāne, Agnese Hauka, Silvija Dreijere un Ernests Pūliņš Cinis.

Mācības ietvers gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, un tiks dota iespēja praktiskās nodarbībās mācību kursā iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praksē, veicot reālus darba uzdevumus.

Mācību dalībnieks– fiziska persona, kas pārstāv gala labuma guvēju un piedalās mācībās.

Gala labuma guvēji – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji, kuri piedalās profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumos.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēts projekts Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam (LAP) “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Finansējuma apmērs :77 500,00 eiro

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. links – https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Mācību kursam “Kooperācijas nozīme mazo saimniecību attīstībā, konkurētspējas palielināšanā, citu valstu sadarbības pieredze” ir 100% atbalsta intensitāte, bet mācību kursam “Saimniekošanas iespējas mazajās saimniecībās – darbības attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz tirgu vērstas produkcijas ražošana” ir 50% vai 90% atbalsta intensitāte.

Līdzmaksājums par dalību mācību kursā “Saimniekošanas iespējas mazajās saimniecībās – darbības attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz tirgu vērstas produkcijas ražošana” ir 19.50 euro mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 97.50 euro.

Informācija par mācību norises vietām un laiku tiks ievietota: www.lzf.lv

Projekta atbildīgā persona: Agita Hauka

Adrese: Biedrība “Latvijas zemnieku federācija”, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010

E-pasts: info@lzf.lv

Tālr.: +371 20023813; +371 29432338