Par ziedojumiem Māras Skrīveles grāmatas “Es mācos Latvijas augļkopību” honorāram

Sava 60 gadus ilgā darba mūža nogalē izcilā augļkopības zinātniece, Latvijas otrās brīvvalsts komercaugļkopības nozares māte vistiešākajā nozīmē ir sarakstījusi apjomīgu grāmatu, kuras ievadā pati visprecīzāk pasaka grāmatas ievadā: “Es augļkopību mācījos dažādos laikos, dažādās valstīs, lai tikai mūža nogalē īsti saprastu, ka augļkopība vispirms jāmācās Latvijā un tam nepietiek ar vienu mūžu. Grāmata nav domāta kā mācību līdzeklis, tā nav arī zinātnisku pētījumu apkopojums, kaut arī to rezultāti izmantoti.  Vēlējos izprast, kas noticis ar augļkopību, ar cilvēkiem, kuri ar to nodarbojās simts gadu laikā, mainoties paaudzēm, valsts iekārtām un to nostājai pret nozari. Ļoti vēlos, lai par iegūtajām atziņām uzzinātu ne tikai dārzkopji, bet visi tie, kuriem rūp Latvijas dārzu liktenis. Visu valstu dārzkopji, arī mūsu priekšteči augļkopībā par nozīmīgāko uzskatīja praktisko zināšanu apguvi, strādāšanu dārzā, kas ļauj ieinteresēti apgūt arī teoriju – augļaugu anatomiju un fizioloģisko procesu pamatus. Nevar strādāt inovatīvi, nezinot vai neprotot izskaidrot pašus pamatus – atšķirības starp dažādiem augļaugiem, kā arī starp tiem un viengadīgiem vai divgadīgiem laukaugiem gan augu fizioloģiskajos procesos, gan prasībās pret augsni un reljefu, barības vielām utt. Savas dzimtas vēstures izzināšana liecina par cieņu pret saviem priekštečiem. Ja cieni savu darbu, savu profesiju, tad tās vēstures izpēte dod pārliecību savai darbībai, stingrāku pamatu, pleca sajūtu”.

Grāmata veidota, dziļi un pamatīgi izpētot Latvijas augļkopju atziņas vairāk nekā 100 gadu laikā, analizējot tās no Māras šodienas zināšanu un lielās pieredzes skatupunkta.  Katras nodaļas noslēgumā seko ieteikumi – ko varam izmantot mūsdienās. Šie ieteikumi par gandrīz visu Latvijā plašāk audzēto kultūru audzēšanas, kopšanas, mēslošanas, šķirņu izvēles niansēm ir uzrakstīti vienkāršā, viegli uztveramā veidā.

Pēdējo 20 gadu laikā M. Skrīvele ir sekojusi līdzi Latvijas komercdārzu stāvoklim no stādīšanas laika līdz pilnražai, piedalījusies plašu, daudzpusīgu pētījumu veikšanā un vadīšanā Dobelē Dārzkopības institūtā, iepazinusi tendences augļkopības attīstībā citās valstīs ne tikai pieredzes braucienos, bet arī literatūrā, līdz ar to viņa ļoti profesionāli ir izvērtējusi mūsu priekšteču pieredzes nozīmību arī mūsdienās un padarījusi šo pieredzi izprotamu visiem, ne tikai komercaugļkopjiem, bet arī iesācējiem un dārzu mīļotājiem.

M. Skrīveles grāmata ”Es mācos augļkopību” ir izcils pierādījums viņas zināšanām, erudīcijai, dziļumam un pamatīgumam. Tā būs ne tikai praktisks padomdevējs, bet arī nozīmīgs augļkopības nozares atspoguļojums. Grāmatu plānots izdot uz rudens pusi.

Grāmatas izdošanai daļu līdzekļu mums ir izdevies piesaistīt no Zemkopības ministrijas, daļu apņēmusies segt izdevniecība “Latvijas Mediji”, bet, tā kā grāmata ir apjomīga ar bagātīgu ilustratīvo materiālu, tad kopējās izmaksas sastāda vairāk nekā 11000 EUR, līdz ar to autora honorāram atliek ļoti maza summa…..

Ar šo vēstuli vēlos Jūs uzrunāt, katram pēc savām iespējām ziedot Māras honorāram. Tas ir mūža darbs, par ko viņa būtu pelnījusi pienācīgu autoratlīdzību…

Arī mēs, Dārzkopības institūta darbinieki, kuriem viņa ir bijusi un vēl joprojām ir gan prasīga skolotāja, gan sirsnīga kolēģe, finansiāli atbalstīsim šo ideju. Domāju, ka katram no Jums Māra ir sniegusi vērtīgus padomus, palīdzējusi risināt problēmas, nemaz jau nerunājot par viņas nenovērtējamo ieguldījumu Latvijas komercaugļkopības nozares attīstībā kopumā.

Katrs ziedotājs, kas būs atvēlējis virs 25 EUR,  saņems Māras parakstītu grāmatas eksemplāru.

Ziedojumu konts:

AS “Latvijas Mediji”

LV67UNLA0001002467536
SWIFT – UNLALV2X
SEB Banka

Ar norādi: “Ziedojums Māras Skrīveles grāmatas autoratlīdzībai”

Patiesā cieņā un cerot uz Jūsu atsaucību,

Edīte Kaufmane
Vadošā pētniece, Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Dārzkopības institūts, LLU

Adrese / Address: Graudu Str. Ceriņi,
Krimūnu pag.1, Dobeles nov., LV-3701 LATVIA

Tel. / Phone: +371-63722294
Fax: +371-63781718
e-mail: kaufmane@latnet.lv
Web: www.darzkopibasinstituts.lv