Gaidāmas izmaiņas atbrīvojuma piemērošanā ekoloģiski nozīmīgu platību izveidei no 2021. gada

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) tiešo maksājumu zaļināšanas maksājuma viena no prasībām paredz ekoloģiski nozīmīgu platību izveidi. Tas nozīmē, ka lauksaimniekiem, kuru aramzemes platība saimniecībā ir lielāka par 15 hektāriem, ir jānodrošina ekoloģiski nozīmīgu platību izveide platībā, kas atbilst vismaz 5% no aramzemes. Latvijā par ekoloģiski nozīmīgu platību atzītas laukmales, koku un krūmu puduri, zeme ar dižkokiem, dižakmeņiem un alejām, papuve, slāpekli piesaistošie kultūraugi, maisījumā sēta starpkultūra vai zālāju pasējs.

ES dalībvalstīs, kurās meža platība aizņem vairāk nekā 50% no sauszemes, regula atļauj piemērot atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides saimniecībām, kuras atrodas noteiktos apgabalos. Attiecīgajiem apgabaliem jāatbilst trim kritērijiem: tiem jābūt noteiktiem par apgabaliem ar dabas ierobežojumiem, no to zemes platības vairāk nekā 50% jābūt mežam un meža zemes attiecībai pret lauksaimniecības zemi jābūt lielākai par 3:1. 

Latvija ir viena no četrām dalībvalstīm, kurā atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides tiek piemērots no 2015. gada un apgabali ir noteikti pagastu līmenī. Pašlaik atbrīvojums ir piemērots saimniecībām, kuras atrodas 87 pagastos. Šo pagastu saraksts ir iekļauts Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumu Nr. 126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 11. pielikumā.

ES regulējums paredz, ka apgabali, kuru saimniecībām piemērojams atbrīvojums, ir jāpārskata vismaz ik pēc trīs gadiem. Tāpēc, lai turpinātu piemērot šo atbrīvojumu 2021. gadā, ir veikti pārrēķini, izmantojot jaunākos pieejamos datus par pagastu kopējo platību, meža platību un lauksaimniecības zemes platību Latvijā.

Atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides no 2021. gada tiks piemērots saimniecībām, kuras atrodas 85 pagastos, tostarp Jaunjelgavas pagastā, kurā patlaban atbrīvojums netiek piemērots. Savukārt, trīs pagastos – Bērzaunes, Drabešu un Kalna pagastā – atbrīvojums vairs netiks piemērots, jo tajos samazinājies meža īpatsvars vai palielinājusies lauksaimniecības zemes platība, kā rezultātā netiek izpildīts meža zemes un lauksaimniecības zemes attiecības 3:1 kritērijs.

Jaunais pagastu saraksts tiks apstiprināts, veicot grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”.

Pagasti, kuru saimniecībām varēs piemērot atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides no 2021. gada

* – līdz ar administratīvi teritoriālo reformu, atsaucoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas spēkā stājies 2020. gada 23  jūnijā, šie novadi kļūst par pagastiem.

Pagasti, kuru saimniecībām tiks atcelts atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides no 2021. gada

1. Bērzaunes pagasts
2. Drabešu pagasts
3. Kalna pagasts

Informācijas avots : ZM