Nepieciešams instruments oglekļa piesaistes apjoma noteikšanai privātajā mežsaimniecībā

Lai meža īpašnieki vienkāršoti varētu noskaidrot meža apsaimniekošanas darbību ietekmi uz CO2 piesaisti, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Eiropas Inovācijas partnerības projektā iesniedzis ideju par individuālā saimniecību un mežaudžu līmenī lietojama oglekļa kalkulatora izstrādi. Tas ļaus ātrāk novērtēt mežsaimniecības ietekmi uz CO2 apriti un SEG emisijām. Netieši ieguvēji no šī projekta būs arī lauksaimnieki un citu nozaru ražotāji, kuriem šī sistēma radīs iespēju kompensēt ražošanas procesā radītās SEG emisijas.

Uz šī temata aktualitāti tika norādīts arī “Dienas Biznesa” sadarbībā ar portālu zemeunvalsts.lv rīkotajā diskusijā par Eiropas Zaļā kursa iespējamo sociāli ekonomisko ietekmi, gan par to cik ātri un kādu atdevi koku stādīšana radīs CO2 piesaistē, gan kā uzsvēra AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis “Jāmāk sarunāties un diskutēt: tā varēsim atrast labāko risinājumu ikviena zemes hektāra izmantošanā, ņemot vērā lielos ES uzstādījumus, piemēram, CO2 piesaistē. Vai, tieši pretēji, cik daudz tas nonāk gaisā. Jāmācās lasīt algoritmi, kurus nemitīgi pilnveido”. Līdz ar to redzam, ka šī tēma arvien vairāk tiek aktualizēta dažādu nozaru pārstāvju vidū un plānotā projekta izvirzītie mērķi sakrīt ar publiskajā telpā izskanējušajiem viedokļiem. Ir nepieciešams risinājums.

Projektā sagaidāmie rezultāti būs svarīgi gan meža zemes īpašniekiem, gan potenciālajiem CO2 piesaistes vienību pircējiem (piem. lauksaimniekiem), jo plānots izstrādāt arī COpiesaistes apjomu brīvprātīgās tirdzniecības sistēmu. Savukārtmežsaimniecības speciālisti atbilstoši projekta iecerei, veiks COpiesaistes novērtējumus.

Plānotajā projektā iesaistīti 10 sadarbības partneri no dažādām pārstāvošajām pusēm – Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava”, valsts zinātnisko mežu apsaimniekotājs Meža pētīšanas stacija, meža īpašnieku nevalstiskās organizācijas Latvijas Meža īpašnieku biedrība un Latvijas mazo meža īpašnieku biedrība, meža īpašnieki ar starptautisku mežsaimniecības pieredzi Sodra Latvia un Ingka Investment Management, meža īpašnieks Latvijas Finieris Mežs ar pārnozaru redzējumu, kā koncerna “Latvijas Finieris” meitas uzņēmums, nevalstiskā organizācija Latvijas Zemnieku federācija, kas apvieno lauksaimniekus un mežsaimniekus un zemnieku saimniecība Priedes, kuras darbības pamatjoma ir lopkopība, bet īpašumā ir arī meža platības.  Projekta vadošais partneris ir Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, filiāle Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, gan ar mežsaimniecības kompetenci, gan kompetencēm lauksaimniecības un lopkopības jomā, kā arī EIP projektu vadībā. 

Projektā iesaistītie partneri nodrošinās viedokļa pārstāvniecību no plaša loka meža un lauksaimniecības zemju īpašniekiem, lai projektā izveidotie produkti būtu funkcionāli un ērti izmantojami, un brīvprātīgās tirdzniecības sistēmas koncepts tiktu akreditēts valstiskā un starptautiskā mērogā.

Ārvalstīs, t.sk. ES valstīs, jau ir izstrādāti dažādi standarti, novērtējuma rīki un sistēmas oglekļa piesaistei, izsekojamībai un tirdzniecībai. Tādējādi realizējot iepriekš minēto projekta ideju, tas ļaus Latvijas meža īpašniekiem un lauksaimniekiem būt konkurētspējīgiem arī starptautiskā mērogā, un sagaidāms tas kopumā veicinās arī papildus oglekļa piesaistes meža platībās un SEG emisiju samazināšanos.

Meža ekosistēmu pakalpojumu nozīmīgums un meža loma CO2 piesaistē uzsvērta arī ES Meža stratēģijā 2030, paredzot arī ES līmeņa rīcības plāna izstrādi par oglekļa apsaimniekošanu meža teritorijās.

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs ir SIA“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle, kas nodrošina meža īpašnieku un sabiedrības informēšanu, konsultēšanu un apmācību par meža apsaimniekošanas jautājumiem, kā arī sniedz ar meža apsaimniekošanu saistītus pakalpojumus visā valsts teritorijā.

Informācijas avots: LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs