Valsts darba inspekcija kampaņā “ESI DROŠS, ka darbs ir drošs!” aicina bīstamo nozaru uzņēmumus pieteikties atbalstam

Valsts darba inspekcija aktualizē informatīvo kampaņu “ESI DROŠS, ka darbs ir drošs!”. Kampaņas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu un praktiskās pielietošanas vajadzību un efektivitāti, kā arī piesaistīt bīstamo nozaru uzņēmumus atbalsta saņemšanai ESF projekta ietvaros.

Lai mudinātu uzņēmumus ievērot darba aizsardzības pasākumus, Valsts darba inspekcija kopā ar sadarbības partneriem īsteno projektu, kura ietvaros uzņēmumiem ir iespēja bez maksas saņemt dažādu atbalstu. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija nodrošina konsultācijas darba strīdu risināšanas jautājumos un atbalstu kolektīvo pārrunu organizēšanai. Rīgas Stradiņu universitātes aģentūra “Darba drošības un vides veselības institūts” nodrošina konsultācijas par bioloģisko risku novēršanu darba vidē, darba ņēmēju apmācības par drošu uzvedību darbā un drošām darba metodēm, kā arī apmācības darba ņēmējiem, darba devējiem, darba aizsardzības speciālistiem un izglītības iestāžu audzēkņiem par dažādām darba tirgus aktualitātēm kontekstā ar darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem. Savukārt Valsts darba inspekcija projekta ietvaros nodrošina iespēju bīstamo nozaru uzņēmumiem saņemt kompetento institūciju konsultācijas, kuru ietvaros tiek izstrādāts darba vides risku novērtējums, nepieciešamības gadījumā veicot arī vajadzīgos laboratoriskos mērījumus un sniedzot konsultācijas darba aizsardzības struktūras izveidē. Tāpat tiek nodrošināta arī iespēja piedalīties darba aizsardzības speciālistu un/vai uzticības personu apmācībās.

Ikviens, kurš vēlas uzzināt vairāk par darba aizsardzību vai pieteikt uzņēmumu atbalsta saņemšanai ESF projekta ietvaros, tiek aicināts apmeklēt Valsts darba inspekcijas mājaslapuhttps://www.vdi.gov.lv/lv/atbalsts-darba-devejiem.

Kampaņa tiek īstenota ESF 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” Nr. 7.3.1.0/16/I/001 (turpmāk – ESF projekts) ietvaros ar ESF atbalstu.