Izmaiņas tiešo maksājumu kārtībā

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi grozījumus tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā, precizējot sestā laba lauksaimniecības un vides stāvokļa (6. LLVS) standarta prasības un atsevišķu ekoshēmu piemērošanas nosacījumus, kā arī paredzot pašnodarbinātās personas atzīt par aktīviem lauksaimniekiem.

Grozījums 6. LLVS nosacījumu sistēmas prasības piemērošanā paredz, ka saimniecība, kuras aramzemes un ilggadīgo stādījumu platība atrodas teritorijās ar dažādām augsnes pārklājuma prasības robežvērtībām (65% īpaši jutīgajās teritorijās, 60% vai 55% pārējās teritorijās), būs izpildījusi augsnes pārklājuma prasību, ja saimniecība kopumā būs nodrošinājusi augstākās augsnes pārklājuma robežvērtības prasības izpildi, kas noteikta kādai no teritorijām, kurā atrodas saimniecība. Jāņem gan vērā, ka īpaši jutīgajā teritorijā arī šādā gadījumā vismaz 50% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības ir jābūt ar augsnes segumu ziemas periodā. Līdzīga pieeja tiks piemērota konvencionālajām un bioloģiskajām saimniecībām, īstenojot augsnes pārklājuma prasību ekoshēmā par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi un ekoshēmā par agroekoloģijas praksi bioloģiskās saimniecībās (2. ekoshēma).

Līdz 31. oktobrim jāsaglabā zālāju pasējs, lai platību uzskatītu par atbalsttiesīgu 2. ekoshēmas atbalstam par ekoloģiski nozīmīgu platību. Savukārt grozījumos par zaļmēslojuma papuvi noteikts, ka saimniecības, kuras izmanto tiešās sējas vai joslu apstrādes metodes un neveic augsnes aršanu, var neiestrādāt zaļmēslojuma augus augsnē, bet var tos pievelt pirms tiešās sējas vai joslu apstrādes, tādējādi atbalstot arī citas alternatīvas videi un klimatam draudzīgākas lauksaimniecības prakses augsnes apstrādei. 

2023. gadā, pretendējot uz ekoshēmas atbalstu par precīzo minerālmēslu izkliedi vai precīzo augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanu, globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) dati vai ģeomarķētie fotoattēli iesniedzami par vismaz 10% no atbalstam pieteikto lauku skaita.

Mēslošanas plānu iesniegšanas termiņš Valsts augu aizsardzības dienesta LIZ pārvaldības sistēmā mainīts no 30. jūnija uz 5. novembri. Netiks piemērots atbalsta samazinājums, ja informācija par kaļķošanas materiālu, mēslošanas līdzekļu vai augu aizsardzības līdzekļu lietošanu tiks iesniegta LIZ PS novēloti, bet ne vēlāk kā līdz 5. novembrim, pretendējot uz ekoshēmas atbalstu par ekoloģiski nozīmīgu platību, ekoshēmas atbalstu par saudzējošu lauksaimniecības praksi vai ekoshēmas atbalstu par slāpekļa un amonjaka emisiju un piesārņojumu mazinošu lauksaimniecības praksi.

Papildināti arī aktīvā lauksaimnieka nosacījumi. Par aktīvu lauksaimnieku tiks uzskatīts arī pašnodarbinātais, kura ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības iepriekšējā gadā būs vismaz 50 % no kopējiem ieņēmumiem.

Noteikumos veikti arī citi redakcionāli un tehniska rakstura precizējumi.

Autors: Zemkopības ministrija

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests