Nosaka īpaši aizsargājamo biotopu noteikšanas kritērijus

Otrdien, 20. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Sugu un biotopu aizsardzības likumā, kā arī izmaiņas noteikumos par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu. Grozījumi sagatavoti, lai īpaši aizsargājamo meža, krūmāju un purvu biotopu veidus varētu identificēt dabā un reģistrēt dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS”.

Likumā paredzēts precizēt, ka dabas datu pārvaldības sistēmā informāciju par īpaši aizsargājamiem meža, krūmāju un purvu biotopiem iekļauj atbilstoši normatīvajos aktos par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu noteiktajām biotopus raksturojošajām pazīmēm. Tādējādi ZM sagatavoja izmaiņas noteikumos par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu, ko šodien arī skatīja valdībā.

Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai tajos iekļautu īpaši aizsargājamo biotopu noteikšanas kritērijus mežu, krūmāju un purvu biotopu veidiem. Tāpat izmaiņas noteikumos paredz arī precizēt īpaši aizsargājamo biotopu veidus, atsevišķus biotopu veidu nosaukumus svītrojot.

Noteikumos ietvertās īpaši aizsargājamo biotopus raksturojošās pazīmes izmantos Sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēti eksperti, identificējot dabā īpaši aizsargājamos mežu, krūmāju un purvu biotopus, kā arī atbildīgās institūcijas, tostarp Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts meža dienests, Vides dienests, pašvaldības u.c. institūcijas, kuras savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus par personas tiesībām un pienākumiem īpaši aizsargājamos biotopos.

Biotopus raksturojošās pazīmes neattiecas uz tiem īpaši aizsargājamiem biotopiem, kuru aizsardzībai izveidotas vai veidojamas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000).

Plānots, ka izmaiņas likumā un attiecīgajos noteikumos dos iespēju prognozēt iespējamo īpaši aizsargājamo biotopu apjomu un samazinās nekontrolējamu aprobežojumu rašanos zemes īpašniekiem, kā arī uzlabosies uzņēmējdarbības vide.

Sugu un biotopu aizsardzības likums nosaka, ka biotopi ir dabiskas vai daļēji dabiskas izcelsmes sauszemes vai ūdens teritorijas, ko raksturo noteiktas ģeogrāfiskas, abiotiskas un biotiskas pazīmes.

Izmaiņas likumā vēl tiks skatītas Saeimā. Plašāka informācija par grozījumiem Sugu un biotopu aizsardzības likumā un Ministru kabineta (MK) 2000. gada 5. decembra noteikumos Nr. 421 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” pieejama MK tīmekļvietnē.

______________________________

Informācijas avots: ZM