Mazajiem lauksaimniekiem pieejams atbalsts investīcijām

No 2023. gada 26. maija līdz 26. jūnijam mazie lauksaimnieki var pieteikties atbalstam pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. Šī ir astotā projektu pieņemšanas kārta. Pieejamais finansējums ir 6,58 miljoni eiro, kas ietver Eiropas Savienības Atveseļošanās instrumenta finansējumu.
Pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju.

Kārtas finansējums ir sadalīts pēc reģionalizācijas principa, ņemot vērā lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvaru mazo saimniecību grupā (līdz 50 ha):

LAD Struktūrvienība Pieejamais publiskais finansējums eiro
Austrumlatgales RLP 750 000
Dienvidkurzemes RLP 780 000
Dienvidlatgales RLP 1  290 000
Lielrīgas RLP 570 000
Viduslatvijas RLP 705 000
Zemgales RLP 435 000
Ziemeļaustrumu RLP 660 000
Ziemeļkurzemes RLP 450 000
Ziemeļvidzemes RLP 945 000
Kopā 6 585 000

Ievērībai! Šajā projektu kārtā nav atbalstāmas izmaksas ilggadīgo stādījumu ierīkošanai, gaļas liellopu un aitu iegādei uzsācējiem attiecīgajās nozarēs.

Darījumdarbības plāna īstenošanas termiņš ir 2025. gada 30. jūnijs.

Projekta iesniegumi jāgatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts ir pieejams dienesta mājaslapā.

Pasākumu nosacījumi un detalizētāka informācija pieejama dienesta mājaslapā sadaļā: Atbalsta veidi – Projekti un investīcijas. Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Tālrunis uzziņām: +371 67095000.

Projektus var īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) atbalstu.

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests