LAD: sausuma radīto problēmu dēļ ir atkāpes prasībās atbalsta saņemšanai

Ņemot vērā ilgstošo sausumu, Zemkopības ministrija lauksaimniekiem šogad paredzējusi atvieglojumus, kas ļaus nodrošināt lopbarības pieejamību, izmantojot papuves, zaļmēslojuma platības, starpkultūru platības, buferjoslas un laukmales lopu ganīšanai vai lopbarības ieguvei.

LAD, administrējot ģeotelpiskos iesniegumus platību maksājumu saņemšanai, ņems vērā šādas atkāpes no prasībām:

  • 8. LLVS standarta ievērošanai deklarētās papuves, zaļmēslojuma augu papuves platības, buferjoslas un laukmales var tikt izmantotas ganīšanai vai lopbarības ieguvei;
  • ekoshēmas atbalstam par ekoloģiski nozīmīgu platību zaļmēslojuma augu papuves un starpkultūras platības var tikt izmantotas ganīšanai vai lopbarības ieguvei;
  • attiecībā uz saistīto ienākumu atbalstu par miežiem, par vasara rapsi un vasaras ripsi, par rudzu populācijas šķirnēm, par dārzeņiem, par proteīnaugiem, kā arī ekoshēmas atbalstu par ekoloģiski nozīmīgu platību un atbalstu intervencē “Bioloģiskās lauksaimniecība” netiek nodrošināta pietiekama kultūraugu stādīšanas, sēšanas vai audzēšanas optimālā biezība vai tiek konstatēta pārlieku liela nezāļainība (pārmērīga nezāļainība pieļaujama, ja kopšanas darbus ietekmējis ilgstošais sausums, kā arī ja augi nav uzdīguši vai to dīgstība bijusi maza, vai arī tie iznīkuši pēc iestādīšanas). Ievērot samērības principu, vērtējot faktiski īstenotās darbības, ja deklarētās kultūras vietā tiek konstatēts cits kultūraugs, kā arī ja nav gūti minimālie ieņēmumi normatīvajos aktos noteiktajā apmērā;
  • pasākumā “Zaļās joslas” pieļaujama vairākkārtēja joslas pļaušanu, lai sagatavotu lopbarību, kā arī pieļaujama ganīšana;
  • pasākumā “Zālāju biotopu apsaimniekošana” pieļaujama vairākkārtīga pļaušana vai noganīšana.

Investīciju pasākumos LAD aicina ievērot, ka būs šādas atkāpes:

  • izvērtējot konkrēto situāciju saimniecībā, pieļaujams pagarināt ilggadīgo stādījumu ierīkošanas projektu īstenošanas uzsākšanu jauniem un maziem lauksaimniekiem, ja tas paredzēts LAP pasākumos iesniegtajā darījumdarbības plānā, kā arī pārējām dārzkopības saimniecībām pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”;
  • izvērtējot konkrēto situāciju saimniecībā, investīciju projektos pieļaujams pārskatīt projektā noteiktos sasniedzamos rādītājus vai pagarināt to izpildes termiņu par gadu;
  • vērtējot projektus pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, uzskatīt, ka projekts uzsākts, ja atbalsta saņēmējs ir noslēdzis līgumu un samaksājis avansu vismaz 10 procentu apmērā no paredzētās iegādes summas.

Ja rodas vēl citas izmaiņas vai problēmas saimniekojot vai īstenojot projektus, ziņojiet par to LAD laicīgi!

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests