LZF Lauku attīstības programmas pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” ietvaros organizē divus mācību kursus

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros organizēs mācības:

  1. Vidi saudzējoši pasākumi klimata pārmaiņu mazināšanai mazajās augkopības saimniecībās (1.kurss), ar prakses daļu Čehijā.
  2. Vidi saudzējoši pasākumi klimata pārmaiņu mazināšanai mazajās lopkopības saimniecībās (2.kurss), ar prakses daļu Zviedrijā.

Mācību kursu lektori- Silvija Dreijere (2.kurss), Karolina Menclova (1.kurss) un Māris Narvils (1.kurss).

Mācību kursu īstenošanas laiks: 28.02.2023-28.02.2024.

Projekta numurs: 23-00-A00101-000002

Lauku atbalsta dienesta (LAD) līguma Nr. 10.2.1-2.36/23/P15

Īstenojot mācību kursus tiks sasniegts mērķis- tiks veidota un palielināta lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārtikas ražotāju izpratne par vides un klimata saudzējošiem pasākumiem klimata pārmaiņu mazināšanai mazajās lopkopības un augkopības saimniecībās.

Mācības ietvers gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, un tiks dota iespēja praktiskās nodarbībās mācību kursā iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praksē, veicot reālus darba uzdevumus.

Mācību dalībnieks– fiziska persona, kas pārstāv gala labuma guvēju un piedalās mācībās.

Gala labuma guvējs – juridiska vai fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kas piedalās mācībās.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansēts projekts Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam (LAP) “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Kursu kopējais finansējums nepārsniedz EUR 67 600 (sešdesmit septiņi tūkstoši seši simti euro).

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē:  https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_lv

Abiem mācību kursiem-  Vidi saudzējoši pasākumi klimata pārmaiņu mazināšanai mazajās augkopības saimniecībās un Vidi saudzējoši pasākumi klimata pārmaiņu mazināšanai mazajās lopkopības saimniecībās ir 100% atbalsta intensitāte.

Informācija par mācību norises vietām un laiku tiks ievietota: www.lzf.lv

Projekta atbildīgā persona: Agita Hauka

Adrese: Biedrība “Latvijas zemnieku federācija”, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010

E-pasts: info@lzf.lv

Tālr.: +371 20023813; +371 29432338