No 2018. gada – izmaiņas atbrīvojuma piemērošanai par ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpildi

Viena no zaļināšanas maksājuma prasībām ir ekoloģiski nozīmīgas platības izveide. Respektīvi, lauksaimniekiem, kuru aramzemes platība saimniecībā ir lielāka par 15 hektāriem, ir jānodrošina ekoloģiski nozīmīgas platības izveide platībā, kas atbilst vismaz 5% no aramzemes. Latvijā par ekoloģiski nozīmīgu platību tiek atzītas laukmales, kā arī zeme, ko aizņem koku un krūmu puduri, dižkoki, papuve, slāpekli piesaistošie kultūraugi, starpkultūras vai zālāju pasēja.

Piecās ES dalībvalstīs, kurās meža platība aizņem vairāk nekā 50 % no sauszemes, regula atļauj piemērot atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības saimniecībām, kas atrodas noteiktos apgabalos. Tomēr šiem apgabaliem ir jāatbilst trim kritērijiem:

  • tiem jābūt noteiktiem par apgabaliem ar dabas ierobežojumiem,
  • no to zemes platības vairāk nekā 50 % jāklāj mežam,
  • un meža zemes attiecībai pret lauksaimniecības zemi jābūt lielākai nekā 3 pret 1.

Latvija ir viena no tām četrām dalībvalstīm, kurā atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības tiek piemērots no 2015. gada, un attiecīgie apgabali ir noteikti konkrētos pagastos. Līdz šim atbrīvojums ticis piemērots 101 pagasta saimniecībām.

Tomēr tiešmaksājumu regula paredz, ka apgabali, kuru saimniecībām piemērojams atbrīvojums no prasības, ir jāpārskata vismaz ik pēc trīs gadiem. Tādēļ, lai 2018. gadā turpinātu piemērot šo atbrīvojumu, ir izdarīti pārrēķini, izmantojot jaunākos pieejamos datus par pagastu kopējo platību, meža platību un lauksaimniecības zemes platību.

Pēc jaunākajiem datiem aprēķināts, ka, sākot ar 2018. gadu, atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības varēs piemērot 87 pagastu saimniecībām, tostarp Bērzaunes un Lauderu pagastā, kur pagaidām atbrīvojums netiek piemērots. Bet atbrīvojums no prasības tiks atcelts 16 pagastu saimniecībām. Tabulā ir apkopota informācija par pagastiem, kuros tiks piemērots atbrīvojums, un kuros – atcelts. Atbrīvojums atceļams pagastos, kuros līdz ar meža īpatsvara samazināšanos vai lauksaimniecības zemes platības palielināšanos vairs netiek izpildīts kāds no kritērijiem.

Informācija par pagastiem, kuru saimniecībām piemērojams atbrīvojums, vēl jāiesniedz Eiropas Komisijā, savukārt Latvijā šis saraksts tiks apstiprināts, izdarot grozījumus Ministru kabineta noteikumos par tiešmaksājumiem.

 

Pagasti, kuru saimniecībām, sākot ar 2018. gadu, varēs piemērot atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības

1. Ainažu pagasts 30. Ķūļciema pagasts 59. Smārdes pagasts
2. Aiviekstes pagasts 31. Lauderu pagasts 60. Staiceles pagasts
3. Allažu pagasts 32. Launkalnes pagasts 61. Stradu pagasts
4. Alsviķu pagasts 33. Lazdonas pagasts 62. Sunākstes pagasts
5. Amatas pagasts 34. Lejasciema pagasts 63. Susāju pagasts
6. Ances pagasts 35. Liepnas pagasts 64. Tārgales pagasts
7. Bērzaunes pagasts 36. Mazzalves pagasts 65. Tomes pagasts
8. Birzgales pagasts 37. Mākoņkalna pagasts 66. Ugāles pagasts
9. Daudzeses pagasts 38. Mālupes pagasts 67. Usmas pagasts
10. Drabešu pagasts 39. Mārkalnes pagasts 68. Valgundes pagasts
11. Dundagas pagasts 40. Nītaures pagasts 69. Valkas pagasts
12. Dunikas pagasts 41. Pasienes pagasts 70. Valles pagasts
13. Dzērbenes pagasts 42. Piltenes pagasts 71. Veclaicenes pagasts
14. Engures pagasts 43. Plāņu pagasts 72. Viesītes pagasts
15. Ēdoles pagasts 44. Popes pagasts 73. Vijciema pagasts
16. Goliševas pagasts 45. Puzes pagasts 74. Virešu pagasts
17. Inčukalna pagasts 46. Ramatas pagasts 75. Zalves pagasts
18. Indrānu pagasts 47. Rankas pagasts 76. Zaubes pagasts
19. Istras pagasts 48. Rendas pagasts 77. Zentenes pagasts
20. Īvandes pagasts 49. Rugāju pagasts 78. Ziemera pagasts
21. Jaunalūksnes pagasts 50. Rumbas pagasts 79. Zlēku pagasts
22. Jaunannas pagasts 51. Rundēnu pagasts 80. Zvārdes pagasts
23. Jumurdas pagasts 52. Sakas pagasts 81. Zvārtavas pagasts
24. Jūrkalnes pagasts 53. Salacgrīvas pagasts 82. Žīguru pagasts
25. Kaives pagasts 54. Saulkrastu pagasts 83. Carnikavas novads
26. Kalna pagasts 55. Sērenes pagasts 84. Mērsraga novads
27. Kaplavas pagasts 56. Skaņkalnes pagasts 85. Rojas novads
28. Klintaines pagasts 57. Skrundas pagasts 86. Ropažu novads
29. Kolkas pagasts 58. Skujenes pagasts 87. Sējas novads

 

Pagasti, kuru saimniecībām, sākot ar 2018. gadu, tiks atcelts atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības

1. Bērzkalnes pagasts 9. Raiskuma pagasts
2. Embūtes pagasts 10. Seces pagasts
3. Feimaņu pagasts 11. Straupes pagasts
4. Ģibuļu pagasts 12. Tīnūžu pagasts
5. Ipiķu pagasts 13. Umurgas pagasts
6. Mazozolu pagasts 14. Viļķenes pagasts
7. Meņģeles pagasts 15. Zeltiņu pagasts
8. Pededzes pagasts 16. Ādažu novads

______________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

sabiedrisko attiecību speciāliste

Zemkopības ministrija

Tālrunis: +371 67027498

E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv

Vietne: www.zm.gov.lv