Konkurences padomes secinājumi tirgus uzraudzībā “Par mazumtirgotāju sankcijām pret piegādātājiem par līguma noteikumu pārkāpumiem”

Konkurences padome (turpmāk – KP) informē, ka ir noslēgta tirgus uzraudzība “Par mazumtirgotāju sankcijām pret piegādātājiem par līguma noteikumu pārkāpumiem” (turpmāk – tirgus uzraudzība). Tirgus uzraudzības ietvaros KP ir konstatējusi vairākus riskus, kurus pircējiem būtu jāizvērtē, lai to rīcība netiktu pakļauta Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā (turpmāk – NTPAL) noteiktajiem aizliegumiem.

1. Vairākos pircēju un piegādātāju līgumos sankciju piemērošanas noteikumi atšķiras akcijas un ārpus akcijas precēm.

2. Pircēju un to piegādātāju noslēgtajos līgumos nav definīcijas, kuros gadījumos līgumsods varētu tikt uzskatīts par vairāku līgumsodu piemērošanu par vienu un to pašu līgumisko pārkāpumu vai vairākkārtēju līgumsoda piemērošanu par vienu un to pašu līgumisko pārkāpumu. Līgumsoda apmēram jābūt skaidri definētam, lai dotu iespēju laikus apzināties iespējamās nelabvēlīgās sekas un riskus[1].

3. Pircēju un to piegādātāju līgumu noteikumi liecina, ka tajos lielākoties ir norādīta līgumsodu augstākā robeža par jebkuru līguma noteikumu pārkāpumu un norādes, ka mazumtirgotāji vērtēs pārkāpuma apstākļus. Taču līgumos nav skaidru noteikumu, kādi pārkāpuma apstākļi tiks ņemti vērā un kādas sankcijas piegādātājiem šādos apstākļos tiks piemērotas. Līgumos arī nav noteikumu, kā tiks vērtēts piemēroto līgumsodu taisnīgums un pamatotība katrā konkrētajā gadījumā. Ņemot vērā, ka saistībā ar līgumsoda apmēra taisnīgumu un pamatotību Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma kontekstā Augstākās tiesas Senāts atzinis, ka “līgumsods var izrādīties netaisnīgs pat tad, ja tas formāli ir atbilstošs CL 1716. panta normām”[2], būtu vērtējama pircēju prakse piemērot līgumsodu augstāko robeža par jebkuru līguma noteikumu pārkāpumu.

4. Līgumu noteikumi, kas paredz sankcijas par līgumu neizpildi vispār, piemēram, par nepareizas preču cenas norādīšanu pavaddokumentos vai par preču nepiegādi noteiktajā piegādes termiņā, var tikt uzskatīti arī par līgumu neizpildīšanu īstā laikā (termiņā). Attiecīgi būtu vērtējams, vai līgumsoda apmērs par šādu līguma noteikumu neizpildi atbilst godīgai tirdzniecības praksei un prasībām par labu ticību un godprātību darījumos.

5. Pircēju un to piegādātāju līgumos nav pienācīgi paredzēta kārtība, kādā veidā piegādātājam būtu jāsazinās gadījumā, ja tas nevar nodrošināt preču piegādi. Vienlaicīgi daļai pircēju un piegādātāju līgumos ir paredzēti vienas līdz trīs nedēļu gari termiņi, lai informētu pircēju atbildīgo personu par neiespējamību veikt piegādi noteiktajā apjomā vai laikā. Attiecīgi par taisnīgām un pamatotām nevarētu tikt uzskatītas sankcijas, kas noteiktas par brīdināšanas termiņa neievērošanu, ja brīdināšana par preču nepiegādāšanu līgumā paredzētajā termiņā objektīvi nemaz nav iespējama.

6. Daudzpusējo līgumu un līgumu, kas noslēgti starp piegādātāju un izplatīšanas pakalpojuma sniedzēju, noteikumi rada riskus atbilstībai NTPAL noteiktajam. Līdz ar to norādāms, ka konsultanta vai aģenta rīcība ir attiecināma uz uzņēmumu, kura vārdā tas rīkojas. Attiecīgi pircēji kā komersanti, kuri izmanto citu komersantu pakalpojumus, ir tieši atbildīgi par nolīgto darbinieku un uzņēmumu veiktajām darbībām un to atbilstību NTPAL noteikumiem.

7. Pircēju līgumsodu piemērošanas tendence neliecina, ka mazumtirgotāju piemērotie līgumsodi par preču nepiegādi vispār, par preču nepiegādi pilnā apjomā un par preču nepiegādi termiņā pildītu prevencijas funkciju, bet drīzāk ir kā paredzami regulāri maksājumi, jo gadu no gada to apmērs īpaši nemainās. Savukārt piegādātāji “baiļu faktora” ietekmē apmaksātu tiem izrakstītus rēķinus pat tad, kad tie nepiekrīt līgumsoda apmēram. Ņemot vērā, ka starp pircējiem un piegādātājiem nepastāv līdztiesīgu līgumslēdzēju attiecības, KP aicina pircējus izmantot NTPAL jēgai un mērķim atbilstošus tiesību aizsardzības līdzekļus. Attiecīgi, pieprasot zaudējumu kompensēšanu par līguma noteikumu neievērošanu līgumsoda institūta ietvaros, pircējam ir jābūt zaudējumu pierādīšanas pienākumam.

8. Pircēju piemērotais sankciju apmērs piegādātājiem par preču nepiegādi vispār, par preču nepiegādi pilnā apjomā un par preču nepiegādi termiņā, KP ieskatā, ir vērtējams kā ekonomiski nozīmīgs – atkarībā no piegādātāja lieluma piemēroto līgumsodu vērtība veido desmitus tūkstošus vai pat miljonus eiro. Tāpēc KP atgādina pircējiem, tostarp mazumtirgotājiem, ka tiem rūpīgi ir jāvērtē piemēroto sankciju taisnīgums un pamatotība, kā arī atbilstība godīgai tirdzniecības praksei un prasībām par labticību un godprātību savstarpējos darījumos.

KP aicina informēt savus biedrus par tirgus uzraudzības noslēguma ziņojumā konstatētiem riskiem. Vienlaicīgi KP atgādina, ka saskaņā ar NTPAL 4. panta otro daļu iesniegumus par NTPAL pārkāpumu var iesniegt arī piegādātāju apvienības (ražotāju organizācijas vai ražotāju organizāciju apvienības), kā arī biedrības.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar KP Negodīgas tirdzniecības prakses novēršanas nodaļas vecāko eksperti Svetlanu Sitņikovu (e-pasts svetlana.sitnikova@kp.gov.lv, tālr. +371 67287131).

Tirgus uzraudzības “Par mazumtirgotāju sankcijām pret piegādātājiem par līguma noteikumu pārkāpumiem” noslēguma ziņojums.

Pieejams šeit: https://www.kp.gov.lv/lv/media/10863/download?attachment

[1]  Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 01.02.2022. spriedums lietā Nr. A43007118, SKA-54/2022., 20. punkts, 10. lpp. Pieejams: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/469454.pdf      

[2] Turpat, 18. punkts, 10. lpp.      

Informācijas avots: Konkurences padome